Generalforsamling

Sommerfrydløkken gjennomfører ordinær generalforsamling hvert år i mai

Alle aksjeeiere får innkalling per post.

Hva er generalforsamling?

Gjennom generalforsamlingen utøver akseeierne den øverste myndigheten i Sommerfrydløkken. Alle aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen.

Når gjennomføres generalforsamlinger?

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år, som regel i mai.

Andre generalforsamlinger er ekstraordinære generalforsamlinger. Styret i Sommerfrydløkken har plikt til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling når aksjeeiere som representerer en tiendedel av aksjekapitalen, fremsetter krav om det og de samtidig oppgir de saker de vil ha behandlet.

Styret har ellers rett og plikt til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling når lov eller vedtekter krever at en sak blir behandlet på generalforsamling og ellers når styret finner det nødvendig.

Hvilke saker behandles på generalforsamlingen?

Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling er

  • godkjenning av årsberetning fra styret

  • godkjenning av årsregnskap

  • valg av styremdlemmer og varamedlemmer

  • fastsetting av godtgjørelse til styret

  • andre saker som er nevnt i innkallingen.

I tillegg har en aksjeeier rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamlingen skal holdes.

Hvem kan møte på generalforsamlingen?

Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Se aksjeloven § 5-2.

Hvem har stemmerett på generalforsamlingen?

Hver aksjeeier har én stemme på generalforsamlingen. For aksjer med flere eiere kan det bare avgis én stemme

Se Sommerfrydløkkens vedtekter pkt. 8-6.

§ 5-10. 1 Krav til innkallingen

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet..

Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes,

Innkallingen skal i et forslag til dagsorden bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene.

(4) I selskaper med vedtektsbestemmelse som nevnt i § 5-11 a skal innkallingen opplyse om internettadressen og annen informasjon aksjeeierne må ha for å få tilgang til dokumentene på selskapets internettsider, samt informasjon om hvor aksjeeierne kan henvende seg for å få tilsendt dokumentene.

Se aksjeloven § 5-10 og Sommerfrydløkkens vedtekter pkt. 8-3.

Hva er ekstraordinær generalforsamling?

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Se aksjeloven § 5-6.

En artikkel om generalforsamling i aksjeselskaper finner du her .

Regelverk om generalforsamlingen:

Aksjeloven kap 5

Sommerfrydløkkens vedtekter pkt. 8.1 til 8.7.