Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 22 mar 2014

Informasjon om styret

På denne siden finner du informasjon om hvilke oppgaver styret har, hvordan vi arbeider, litt om omfanget av styrearbeidet og når du kan forvente et svar fra oss.

Oppdatert 20.02.2014

Hvilke oppgaver har styret?

Det er styret som har ansvaret for den daglige driften av Sommerfrydløkken, inkludert økonomistyring, vedlikehold og forvaltning av fellesarealer. Dette omfatter blant annet at vi har løpende kontakt med forretningsfører (Obos AS), godkjenner nye aksjeeiere og behandler søknader om blant annet utleie. Vi samarbeider tett med vaktmesteren, avgjør hvilke oppgaver han skal utføre og prioriteringen av disse. Vi samarbeider også med eksterne leverandører, og inngår og følger opp avtaler med disse vedrørende f.eks. renhold, containerleie, vaktmestervikar, reparasjoner og vedlikehold/rehabili tering. Og til slutt har vi selvfølgelig kontakt med aksjeeiere/beboere, svarer på henvendelser og behandler enkeltsaker i tilknytning til dette. Mange av våre oppgaver er løpende, men innimellom ferdigstiller vi også enkeltprosjekter og -oppgaver.

Hvorfor kan du kun kontakte styret skriftlig og når kan du forvente et svar?

Enkelte aksjeeiere har lurt på hvorfor de ikke kan nå styret per telefon, og her vil vi forsøke å forklare litt rundt dette. Vi mottar svært mange henvendelser, både fra aksjeeiere/beboere, leverandører og andre eksterne, f.eks. eiendomsmeglere. Vervet som styremedlem i et boligselskap er ikke ment å være en fulltidsstilling, og vi er alle i jobb på dagtid, samtidig som vi har andre forpliktelser på ettermiddag og kveld. For at vi skal kunne ha en god balanse mellom styrevervet, jobb, familie og fritid må vi til en viss grad kunne styre selv når vi svarer og følger opp henvendelser. Dette mener vi er en forutsetning for at sittende styremedlemmer ønsker å fortsette i vervet og at det rekrutteres nye medlemmer. Verken vi, våre arbeidsgivere eller andre rundt oss ønsker derfor at styremedlemmene blir oppringt på telefon til alle døgnets tider. Det kan heller ikke forventes at alle henvendelser skal besvares umiddelbart eller at saker behandles med én gang vi mottar de. Når dette er sagt, forsøker vi selvfølgelig å være så behjelpelige vi kan og yte best mulig service til alle som kontakter oss! Vi har et mål om å besvare alle skriftlige henvendelser innen to til fem virkedager , men noen ganger trenger vi litt mer tid til å finne ut av hvordan henvendelsen bør og skal besvares. Og ønsker du å snakke med oss, enten per telefon eller personlig, er dette selvfølgelig mulig. Send oss en kort e-post eller legg en lapp i postkassen vår, så vil vi ta kontakt med deg.

Omfanget av styrets arbeid

For å synliggjøre det vi holder på med og hvorfor vi ikke kan ta tak i alle utfordringer og ønsker på én gang, vil vi her forsøke å beskrive omfanget av styrearbeidet litt nærmere. Styret møtes til styremøter en gang i måneden. På disse møtene behandler vi de henvendelser som krever styrebehandling, diskuterer pågående og nye saker og tar beslutninger vedrørende disse. Alle styremøtene krever individuell oppfølging av de beslutninger som tas av de forskjellige styremedlemmene. I tillegg har noen av styremedlemmene månedlige møter med vaktmester, og andre arbeidsmøter når dette er nødvendig. Mellom styremøtene kommer rutinearbeid som f.eks. fakturagodkjenning og rapportering til forretningsfører. Vi mottar også som nevnt mange henvendelser. For å si noe om omfanget talte styrets e-postløsning i fjor 931 individuelle e-postsamtaler (!). Én samtale inneholder ofte flere e-poster til/fra oss, og består både av eksterne henvendelser, intern informasjon og diskusjoner. Og da har vi ikke talt med e-post styremedlemmene imellom. I tillegg til å lese, skrive og følge opp e-poster (som noen gang synes som alt vi gjør) har vi også kontakt per telefon og personlige møter med forretningsfører og andre eksterne leverandører. Så ja, det er en del å gjøre :) Heldigvis består vi av en driftig og positiv gjeng som samarbeider godt og trives sammen. Vi synes selv at vi får mye igjen av å sitte i styret, både sosialt og faglig!

Kan styreverv være noe for deg?

Hvis du fortsatt ikke er skremt, og er nysgjerrig på hva det innebærer å være styremedlem, ta gjerne kontakt med oss. Som styremedlem er du med på å bestemme hvordan vi best mulig kan drifte boligselskapet, vår felles eiendom og bomiljø. Ved hvert årsmøte velges nye styremedlemmer og varamedlemmer, mens noen av de som ble valgt ved forrige årsmøte fortsetter. Styremedlemmer velges av generalforsamlingen, som består av alle aksjeeierne. At vi har et styre sammensatt av både erfarne og nye styremedlemmer, med forskjellig faglig kompetanse og botid i gården, tror vi er en forutsetning for at vi lykkes i arbeidet vårt. Det som samler oss er at vi vil det beste for Sommerfrydløkken som helhet!

Hilsen oss i styret i Sommerfrydløkken

Formelt om styret.

Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Regler om styret finner du her:

Aksjeloven kap 6

Sommerfrydløkkens vedtekter pkt. 7.1-7.4.

Sommerfrydløkkens husordensregler, bl.a. pkt. 8.1-8.3 .