Leie eller låne ut egen bolig?

Utgangspunktet er at du som eier i Sommerfrydløkken skal bruke boligen din selv, og ikke leie den ut eller låne den bort til andre. I noen tilfeller kan du

likevel overlate bruken av boligen din til andre for en periode. Da må du først søke om dette til boligselskapet v/styret.

Bakgrunnen for reglene

Hovedregelen om at du som eier i Sommerfrydløkken skal bruke boligen din selv, bestemmes både av lov og Sommerfrydløkkens egne vedtekter. Sommerfrydløkken er et boligaksjeselskap som, i likhet med et borettslag, bygger på brukereierprinsippet. Dette innebærer blant annet at eIeren ikke skal bruke boligen som et utleieobjekt gjennom å overlate bruken av boligen over tid. At de fleste leilighetene bebos av eiere, er med på å bidra til et stabilt og godt bomiljø.

MÅ du søke om å leie ut eller låne ut boligen din?

Hvis du ikke skal bo i leiligheten din selv, men bo et annet sted, mens leiligheten din er utleid/utlånt så må du søke om samtykke fra boligselskapet v/ styret.

Søknadsplikten om å få leie ut eller låne ut bolig gjelder uansett

  • varigheten av bruksoverlatingen,

  • hvem den nye brukeren er (det er søknadsplikt for alle familiemedlemmer)

  • hvilke årsaker til bruksoverlatingen som foreligger.

Det eneste unntak fra søknadsplikt er hvis du samtidig skal bo i boligen selv.

Slik søker du

Søknad om bruksoverlating gjøres gjennom henvendelse til OBOS, vår forretningsfører, og søknadsprosessen er slik:

1. Søknadsskjema får du ved henvendelse til OBOS v/ Torunn Hagman: Torunn.Hagman@obos.no

2. Skjema fyller du ut og returnerer til OBOS som sender dette til styret for godkjenning. Husk å opplyse om ev. forhold som gjør at du mener vilkårene for bruksoverlating er til stede.

3. Styret godkjenner eller avslår søknaden og informerer OBOS

4. OBOS informerer andelseieren om styrets beslutning.

Gebyr for bruksoverlating er kr. 1394,-. Faktura sendes fra OBOS.

Hvis styret ikke svarer innen én måned etter at den skriftlige søknaden kom fram til styret, regnes bruksoverlatingen som godkjent. Behandlingstiden er altså maksimum én måned, som regel mye hurtigere.

Hva må til for at styret godkjenner bruksoverlatingen?

Enten må bo-kravet være oppfylt ved at:

- du eller din ektefelle, forelder, besteforelder, oldeforelder, barn, barnebarn, oldebarn eller fosterbarn har bodd i boligen i ett år i løpet av de to siste årene

Da kan boligen overlates til hvem som helst for inntil 3 år.

Eller det foreligger særlige grunner som at:

- du skal være midlertidig borte på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner eller

- den nye brukeren (eller én av disse) er din ektefelle, forelder, besteforelder, oldeforelder, barn, barnebarn, oldebarn eller fosterbarn eller

- det gjelder krav på bruksrett etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 annet ledd.

Da kan boligen overlates uten tidsbegrensning

NB! Du som eier må uansett søke og få godkjenning av styret.

Hvis vilkårene over er oppfylt, kan styret kun nekte godkjenning i de tilfeller hvor brukerens forhold gir "saklig grunn" for å nekte.

Styret har plikt til å overholde lov og vedtekter, og kan ikke samtykke til bruksoverlating når vilkår ikke er til stede.

Dine plikter overfor boligselskapet under bruksoverlatingen

  • Overlating av bruken reduserer ikke dine plikteroverfor boligselskapet.

  • Du plikter å holde styret orientert om hvor styret kan få tak i deg og den/de som bor i boligen din, så lenge bruken er overlatt til andre.

  • Du må si fra til styret når du flytter tilbake til boligen, og bruksoverlatingen opphører.

Hva kan skje hvis du overlater bruken av boligen din uten å søke og få godkjenning først?

Hvis du leier eller låner ut boligen din uten å ha søkt og fått dette godkjent av styret på forhånd, kan styret pålegge den som bruker boligen å flytte, ev. kreve fravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kap 13 .

Fortsatt ulovlig bruksoverlating kan også bli ansett som vesentlig mislighold av dine plikter som eier i Sommerfrydløkken, og medføre at du blir pålagt å selge boligen.

Lover og regler om bruksoverlating

Det er burettslagslova §§ 5-3 til 5-10 som regulerer spørsmålet om bruksoverlating. Burettslagslova kap 5 gjelder også for boligaksjeselskap. Sommerfrydløkkens vedtekter punkt 3-2 sier det samme som loven.

Se også husordensreglene 2.34 og 2.35.

Terminologi

Loven og vedtektene bruker ”bruksoverlating” (og ikke fremleie) når det gjelder utleie/utlån av bolig i borettslag og boligaksjeselskap. Dette fordi det i slike boligselskaper er tilknyttet en ”bruksrett” til boligen (ikke leierett), og det er denne som overlates til andre.