Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 15 mar 2015

Referat fra informasjonsmøte om rør- og baderomsprosjekt

Onsdag 11.03 ble det holdt informasjonsmøte på Kampen bydelshus hvor Kjell Fossum fra OPAK gjennomgikk forprosjektet som er utført for å kartlegge tilstanden på vann- og avløpsrør i Sommerfrydløkken, samt behovet for renovering av våtrom.

Her finner du hele møtereferatet (trykk på lenken).

ENKELT SAMMENDRAG:

OPAKs anbefaling er at alle vann- og avløpsrør skiftes ut og at det bygges nye, forskriftsmessige baderom i alle 146 leiligheter. Det er ikke mulig å rehabilitere alle rør, da dimensjonen (størrelsen) på rør er for liten.

Rør- og baderomsprosjekt vil mest sannsynlig kunne settes i gang til høsten i år. Kostnaden ved utskiftning av alle rør og bygge nye baderom er av OPAK stipulert til 185 000 per enhet, noe som medfører en økning i månedlige fellesutgifter på ca. kr 970 (ved låneopptak på hele summen, annuitetslån, 25 år nedbetalingstid og 4 % rente). Her er leilighetsbrøken ikke hensyntatt, så beløpet vil måtte justeres noe, særlig for de som har 1-roms leilighet og 3-/4-roms leilighet. Når det gjelder finansiering vil styret få utredet dette nærmere, også med tanke på mulighet for individuell nedbetaling av lån.

Alle vil få mulighet til å velge hvordan badet sitt skal se ut. Det vil f.eks. være 5 stk standardløsninger på fliser, men med mulighet til å velge hva som helst annet fra hvilken som helst leverandør så lenge det er innenfor samme kvalitet. Det vil også være mulig å flytte badet i egen leilighet eller endre størrelse på badet, så lenge det er bygningsteknisk mulig. Både dette og andre bygningsarbeider (f.eks. flytting av kjøkken eller annet) vil kunne avtales separat med entreprenøren til en svært gunstig pris. Det blir billigere fordi de da allerede har rigget seg til her og har avfallshåndtering og annet på plass. Man vil også være sikker på at arbeidet er utført av fagkyndige personer og man vil få skriftlig dokumentasjon på arbeidet. Og man slipper jobben med å selv innhente tilbud om man skulle gjort arbeidet i egen regi.

For de som har forskriftsmessig bygget bad og som kan vise dokumentasjon på dette er det mulig at badet kan spares. Entreprenør vil gjennomgå alle bad og undersøke om bad kan beholdes. Det vil komme mer informasjon om hva som er tilstrekkelig dokumentasjon.

STYRETS ANSVAR FOR VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSEN

I utgangspunktet trenger ikke styret generalforsamlingens samtykke for å skifte ut rør, da det er styrets plikt å sørge for at gården vedlikeholdes. Imidlertid vil utskiftning av rør og bygging av nye baderom være et stort prosjekt og det er derfor viktig for styret å ha en demokratisk prosess på dette, slik at alle aksjeeiere har mulighet til å komme med innspill og være med å bestemme hvordan vi best mulig kan ta vare på felles bygningsmasse. Dette mener styret også er viktig for å få til et godt samarbeid underveis i prosessen.

Det vil derfor bli tatt en avgjørelse vedrørende rør- og baderomsprosjekt på generalforsamlingen onsdag 27. mai 2015.

FREMOVER - FRAM TIL GENERALFORSAMLINGEN

For at det ikke skal bli forsinkelse i fremdriften skal styret i forkant av generalforsamlingen samle inn dokumentasjon og kartlegge hver enkelt leilighet, med tanke på plassering av kjøkken og bad. Det vil bli levert ut plantegninger hvor rørstammer og luftekanaler er tydelig avmerket. På plantegningene, som er opprinnelige fra 1932, må alle aksjeeiere tegne inn ca. hvordan leiligheten ser ut i dag. Det holder å markere med blyant/penn hvor kjøkken og bad er plassert. Dette er viktig for å finne ut hvilken belastning de nye rørene skal dimensjoneres for.

Det vil også bli levert ut et skjema som alle må fylle ut. All dokumentasjon som styret kan få nå gjør det lettere å få med alle valgmuligheter i forskjellige pristilbud, samt å vite hvor mange bad som er forskriftsmessige og som muligens ikke trengs å byttes ut, med tanke på prosjektets omfang.

Styret skal opprette en ny mailadresse: bad (at) sommerfrydlokken.no som vi ønsker at alle aksjeeiere skal bruke ved alle henvendelser angående dette prosjektet. Prosjektet er fortsatt i startfasen, men vi vil prøve å besvare alle spørsmål så godt vi kan.

Vi skal forsøke å levere ut plantegninger og skjema i alles postkasser før påske, ev. like etterpå.

Mvh

Styret i Sommerfrydløkken